top of page

Privacy Policy in het kader van de AVG - versie april 2020 

Centrum voor Fysiotherapie Franken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Centrum voor Fysiotherapie Franken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Centrum voor Fysiotherapie Franken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van patiënten of leveranciers worden door Centrum voor Fysiotherapie Franken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

 • Facturatie;

 • Communicatie;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van behandelingen cq opdrachten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen behandeling cq opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Centrum voor Fysiotherapie Franken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • BSN-nummer;

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Centrum voor Fysiotherapie Franken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Enquête Qualiview

Persoonsgegevens van Enquête Qualiview worden door Centrum voor Fysiotherapie Franken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): om te meten wat de patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen de praktijk, verstuurt Centrum voor Fysiotherapie Franken een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Qualiview (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Enquêteformulier van Qualiview;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Centrum voor Fysiotherapie Franken de geen persoonsgegevens van u vragen, dit gebeurt geheel anoniem. De enquête wordt verstuurd via het e-mailadres van de patiënt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van verslaglegging richting verwijzers cq letselschade bureaus;

 • Het verzorgen van declaraties bij de zorgverzekeraars;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van de enquête Qualiview

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Centrum voor Fysiotherapie Franken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Centrum voor Fysiotherapie Franken van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op, bijvoorbeeld via ons contactformulier of door direct telefonisch contact op te nemen!

avg-ok-01.png

Wij zijn AVG OK

 

De Stichting AVG verklaart dat Centrum voor Fysiotherapie Franken een geldige deelnemer is en het vignet AVG OK mag voeren. Wil je hier meer over lezen? Bekijk dan de website van AVG OK.

bottom of page